Deszcz, ulubione teksty

2741 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

DREAM ABOUT NIGHT

Odtwórz
STARS ARE TWIN­KLING HIGH ABO­VE ME ...
THE­RE, ON ETER­NAL FIRMAMENT,
GREAT HOODED MAS­TER IS WAL­KING BY ME ...
ABOUT MY DREAMS - HE DE­CIDES WHAT'S IN THE­RE,
AND THEY AL­WAYS HERE [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 17:49

ODGŁOSY PIEKŁA

Odgłosy piekła ... świ­nie kwiczące
i kro­wy ohyd­nie porykujące,
wśród much cier­piące w smrodzie i brudzie,
w tym miej­scu, w którym zam­knęli je ludzie ...

Przy­pom­niał się sen mi, co raz miałem straszny
jak ludzi w [...] — czytaj całość

wiersz • 1 grudnia 2018, 06:01

Cza­sem wal­czysz o coś bar­dzo długo i dos­ta­jesz to 
do­piero gdy przes­ta­nie Ci już na tym zależeć... 

myśl • 18 listopada 2018, 14:14

Realna Kanalia

Ta­kie to cza­sem by­wają realia,
że kiedy wśród ludzi fałszy­wa kanalia
to źle jest tak ja­koś i nikt nie wie czemu
a po­tem wnet wszys­cy, lecz gdy jej już nie ma. 

wiersz • 17 listopada 2018, 14:48

Kochana Pani Krysiu ...

Kocha­na pa­ni Kry­siu ...
spot­ka­liśmy się w tym życiu
na pew­no nie przez przy­padek ...
tak ser­ce mi podpowiada.

Dziś, w pa­ni urodziny,
choć się nie zobaczymy,
ja życzę pa­ni wszystkiego
przez pa­nią upragnionego.

Za­pew­nić chcę także panią,
że nig­dy pa­ni nie zranię
i nie od­biorę Joasi,
bo ra­zem prze­cież żyć da się.

My kiedyś tam zamieszkamy,
być może na­wet niedługo,
we wspólnym ra­dos­nym domu
i pot­rwa to szczęście długo.

* Z Okaz­ji Urodzin Dla Pa­ni Kry­si * ...

Miś 

wiersz • 14 listopada 2018, 02:05

Z Z Z (zemsta za zdradę)

Zem­sta jest słodka
jak pyszczek kotka,
jak pyszna dla dziatków
ba­buni szarlotka.

A zdra­da to ścier­wo
i kiedy mnie spotka
to mszczę się na zdrajcy
aż gna do wychodka. 

wiersz • 12 listopada 2018, 02:50

DLACZEGO?

Dlacze­go nie kochasz, tak sa­mo jak ja,
me­lodii wier­nie Wład­cy oddanych,
dźwięków dech w pier­siach zapierających
i słów doń ku niebu w bólu krzyczanych?

Dlacze­go nie czu­jesz, tak jak ja,
nadziei w mro­ku mu­zyką utkanej
z ni­ci talentu [...] — czytaj całość

wiersz • 10 listopada 2018, 17:19

Przeznaczenia

Tu nic nig­dy nie mogło być inaczej,
bo­wiem świat ten się składa z przeznaczeń.
Two­je życie jak po­wieść się toczy
i Cię pro­si byś ot­worzył swe oczy.

Za­nim zaśniesz obyś le­piej się obudził
i zo­baczył wokół siebie in­nych ludzi
i dlacze­go jest jak jest się zastanowił
i dlacze­go nikt inaczej nie zrobił. 

wiersz • 7 listopada 2018, 02:07

Sonet Triumfu

Ster­ta wspom­nień nic nie war­tych ...
podłych, krwa­wych i brutalnych,
nie­chaj spłonie już tam, w piecu zapomnienia.

Dzięki To­bie jes­tem twardy
tak zawzięty i uparty
i od­porny dużo bar­dziej na cierpienie.

Wiara w Ciebie to potęga,
miłość szcze­ra, wie­cznie piękna
po­konała mo­je daw­ne potępienie.

Niech zapłacą wszys­cy zdrajcy,
którzy złem swym dob­roć karcą
i poz­nają co to w piek­le jest cierpienie. 

wiersz • 3 listopada 2018, 14:57

Nie żałuj ko­goś ko­mu nie jes­teś w sta­nie pomóc.
Jeśli Ci ko­goś szko­da to cho­ciaż spróbuj mu pomóc
a jeśli nie pot­ra­fisz to twój żal w niczym mu nie pomoże. 

myśl • 3 listopada 2018, 14:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Moon G