Deszcz, ulubione teksty

2557 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

TV World

Wzięli mapę świata,
na piłkę nakleili
i po­kaza­li ludziom
a ludzie uwierzyli.

I w szkołach te­go uczą
i w ti wi pokazują
i tak to ludzie myślą,
że na piłce wirują. 

wiersz • dzisiaj, 06:44

Diabły Istnieją Na Prawdę

Diabły is­tnieją na prawdę
i nie ma w nich dob­ra krzty ...
Są wred­ne, niemiłe, ohydne
i nig­dy nie lecą im łzy.

Pot­ra­fią je­dynie krzywdzić
i dop­ro­wadzać do łez,
i niszczyć tyl­ko potrafią,
bo diabeł tak podły jest ...

że [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 22:05

Wołam Do Władcy Snów

W Og­rodzie Bólu Ukojenia
umieść dzi­siaj mnie ...
kiedy zam­knę oczy me,
prze­nieś mnie tam we śnie ...
BŁAGAM O TO CIĘ WŁAD­CO SNÓW!

Uczyń mnie zdro­wym znów i za­bierz ode mnie ten ból
abym nor­malnie na powrót [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 21:41

+ Moja Modlitwa +

Słowa : Brat Izaak OFM
Mu­zyka : Moon G Ne­verhood (Ja)
Op­ra­cowa­nie te­ledys­ku : Ag­nie­szka Gil
Odtwórz
Spro­wadziłeś wszys­tkie przepisy
i wszys­tkie przykazania,
spro­wadziłeś całe pra­wo do jed­ne­go - MIŁOŚCI.

Prze­bywałeś nie tyl­ko z uczonymi
i nie tyl­ko ze szlachetnymi,
przebywałeś [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 15:22

Na Pomaganie

Stał i pat­rzył spokojnie
jak krew z niego wypływa,
gdy mu zro­bił nożem w głowie
te ot­wo­ry, obyd­wa ...

Mu­sisz wie­dzieć kochanie,
że zaw­sze gdy mnie ranisz
to ta­kie myśli w mej głowie
pow­stają na po­maga­nie ... 

wiersz • wczoraj, 09:58

Jesteś Moim Bogiem

Jes­teś moim Bogiem,
pięknym, młodym aniołem.
Owładnęłaś moją duszę
swą urodą i ciałem.

Od mo­men­tu gdy się w Tobie
całym ser­cem zakochałem,
lep­szym życie me się stało
i się z piekła wyrwałem.

Mam twój ob­raz przed oczyma
w każdej dnia se­kun­dzie, skar­bie ...
Jes­teś cud­na, ma jedyna
i się wciąż o Ciebie mar­twię ...

Już nie mogę żyć bez Ciebie
i już te­raz wszys­tko zrobię
by za­mie­szkać z tobą w Niebie,
bo Ty jes­teś moim Bogiem.

* Dla Joasi * 

wiersz • wczoraj, 07:13

Polszczyzna - Dziwaczyzna

Sko­ro każdy kraj ma stolicę
to cze­mu nie ma stolca?

Czy sto­lica nie jest może stol­ca rodza­jem żeńskim?

Czy można taką kobitę,
co stoły ro­bić mogła
naz­wać sto­licą a chłopa stolcem,
sko­ro jest w rodza­ju męskim? 

wiersz • przedwczoraj, 17:22

KREW I CIEMNOŚĆ (piosenka)

Wy­kona­nie : 
Odtwórz
I. Dziec­ko wysłane tam, na wojnę ...
ku­la przeszy­wa młodą pierś ...
tu ważne gadów są pieniądze
i niewin­ności krwa­wa śmierć.

Zrodzo­ny z grzechu w bezmyślności
wciąż po tym świecie błąkam się,
ciem­ność przeszyła mnie do [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 11:12

Tajemnicze Przesłanie

Uka­załeś się mi Panie
na lus­trza­nej, płyn­nej ścianie
i w przy­tul­nym pokoiku
dziew­czy­ny na czar­no ubranej.

Uka­załeś mi się noca
i przed trwogą uchroniłeś,
gdy mnie sza­rość chciała pożreć
do świata swych snów zaprosiłeś.

I zab­rałeś mnie do ma­giczne­go lasu
na niewiary­god­ny koncert
i dałeś mi na błądze­nie mnóstwo czasu
wiedząc, że drogę od­na­leźć zdążę.

Zaak­cepto­wałeś mnie ta­kiego ja­kim jestem
i poz­wo­liłeś nap­ra­wić mo­je błędy.
Te­raz spo­koj­nie idę i już nie biegnę
tyl­ko rozsądnie roz­ważam którędy. 

wiersz • 16 marca 2018, 21:50

Szesnasty Marca 2018

Mo­je naj­droższe kocha­nie ...
to było uda­ne spotkanie,
które­go obo­je tak bardzo
te­raz potrzebowaliśmy.

Zbyt długo się nie widzieliśmy
i dla­tego nasz te­lefo­niczny kontakt
często sta­wał się skomplikowany
i kończył moc­nym zdenerwowaniem.

Dziś zno­wu Cię zobaczyłem,
spoj­rzałem w twe oczy i [...] — czytaj całość

wiersz • 16 marca 2018, 20:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Moon G